Stadgar

Stadgar för Kvinnliga Ortopeders Sällskap – BGS

§1  Namnet skall vara Kvinnliga Ortopeders Sällskap.

§2 Det skall vara en intresseförening.

§3  Ändamålet med Kvinnliga Ortopeders Sällskap- BGS- skall vara

 • att befrämja jämställdheten mellan könen, speciellt beträffande ortopeder
 • att minska löneklyftan mellan könen och öka jämställdheten t ex vid tjänstetillsättning
 • att stödja vidareutbildning av kvinnliga ortopeder genom att bereda möjlighet till auskultation på andra kliniker, samt genom att presentera egna vetenskapliga data och erfarenheter stimulera till utveckling inom intresseområden
 • att ge stöd för initiering av forskningsverksamhet, om föreningens ekonomi tillåter
 • att anordna möte minst en gång per år och genom mötesdeltagande öka möjligheterna att lära känna likasinnade samt att fungera som nätverk för kvinnliga ortopeder
 • att utvidga samarbetet att gälla kvinnliga ortopeder i hela norden.

§4  Rätt till medlemsskap äger alla specialistkompetenta ortopeder samt de under utbildning i ortopedi som vill verka för de i paragraf 3 angivna målen.

§5 För att vara medlem måste medlemsavgift erläggas. Denna bestäms av årsmötet.

§6 Styrelsen utses vid varje årsmöte och skall bestå av de som arrangerar nästa års möte. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt en till tre suppleanter. Två revisorer skall utses varvid en är föregående års kassör, dessutom skall två revisorssuppleanter utses.

§7 Styrelsen skall gemensamt skriva under de handlingar som rör Kvinnliga Ortopeders Sällskap – BGS. Likaså skall kontot handhavas och uttag göras med minst två styrelseledamöters namnteckningar.

§8 Bankkonto, bankgiro och postgiro skall tecknas av ordföranden och kassör var för sig eller tillsammans.

§9 Bokföringen sköts av kassören, eller vid indisposition av en av ordföranden utsedd person ur styrelsen. Efter godkännande av styrelsen lämnas särskild upppgift till lokala skattemyndigheten (deklaration). Revision göres av revisorerna vid kalenderårets slut.

§10 Årsmöte skall ske före den 31/12 varje år.

§11 I samband med årsmötet tages följande ärenden upp:

 • fråga om mötet är behörigen utlyst
 • justering av röstlängden och bedömning av mötets beslutsfäighet
 • val av ny styrelse
 • årsberättelse och revision
 • beslut om medlemsavgiftens storlek
 • övriga ärenden

§12 Kallelse till årsmötet sker skriftligen minst en månad och högst fyra månader före årsmötet.

§13 Varje medlem har en röst. Röstning får ske även med ombud genom fullmakt. Enkel majoritet krävs för beslut.

§14 Verksamhetsåret följer kalenderåret.

§15 Ändring av stadgarna får ske efter två på varandra följande möten där beslut fattas med enkel majoritet.

§16 Föreningen upplöses genom omröstning med enkel majoritet och eventuella tillgångar skall tillfalla välgörande ändamål som bestämmes av mötet.

Ovanstående stadgar har antagits av Kvinnliga Ortopeders Sällskap  -BGS-  den 17 oktober 1993.